Kathleen Renish (e-PROFILE ansehen)

German Show Reel 2021 (with English Captions)

German Dramatic Short Sizzle Reel 2021 (with English Captions)

English Show Reel 2020 Showreel

Short Sizzle Reel (English/German) 2020

KUNTERGRAU Webserie Season 3b

2020 Kai Kreuser

KUNTERGRAU Webserie Season 3c

2020 Kai Kreuser

UNTER UNS, T.V. Drama / Romance

2019 Christian Singh

Kuntergrau Webserie SEASON 1

2016 Kai Kreuser, Maik Scholz, Nick Schröder

KUNTERGRAU Webserie SEASON 2

2017 Kai Kreuser

The Call, Kurzfilm, Drama

Nick Dong Sik

KUNTERGRAU Webserie SEASON 1b

2016 Kai Kreuser

KUNTERGRAU Webserie SEASON 2b

2017 Kai Kreuser

Sommer of '86, kurzfilm, Drama

Marvin Litwak

Contact info

KUNTERGRAU Webserie Season 3b

2020 Kai Kreuser

Deutsch

dramatisch leidenschaftlich

KUNTERGRAU Webserie Season 3c

2020 Kai Kreuser

Deutsch

leidenschaftlich dramatisch zickig

UNTER UNS, T.V. Drama / Romance

2019 Christian Singh

Deutsch

Beamter/Beamtin freundlich

Kuntergrau Webserie SEASON 1

2016 Kai Kreuser, Maik Scholz, Nick Schröder

Deutsch

Rentner/in witzig freundlich

KUNTERGRAU Webserie SEASON 2

2017 Kai Kreuser

Deutsch

Rentner/in leidenschaftlich dramatisch

The Call, Kurzfilm, Drama

Nick Dong Sik

Deutsch

autoritär dramatisch leidenschaftlich

KUNTERGRAU Webserie SEASON 1b

2016 Kai Kreuser

Deutsch

Rentner/in witzig freundlich

KUNTERGRAU Webserie SEASON 2b

2017 Kai Kreuser

Deutsch

Rentner/in witzig freundlich

Sommer of '86, kurzfilm, Drama

Marvin Litwak

Deutsch

Kommissar/in autoritär dramatisch

Contact info