Stefan Nagel (e-PROFILE ansehen)

Stefan Nagel - Brandenburger Ärzteball 2018

März 2018 Stefan Nagel

Künstler Sänger elegant stilvoll

Audio: Pennies from Heaven-Big Band_Gesang Stefan Nagel

2003

Englisch - Amerikanisch

Sänger Künstler

Audio: S'wonderful-Big Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio:Stardust_Big Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio:Almost like being in love_Big Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio: I wish you love_Gesang Stefan

2017 Stefan Nagel

Sänger Künstler

Audio:If I were a BellBig Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio: Love is a many splendored thing_Gesang Stefan Nagel

2016

Künstler Sänger

Audio:Stormy Weather_Big Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio:Stern von Rio_Big Band_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger

Audio:Teach me tonight_Big Bang_Gesang Stefan Nagel

Künstler Sänger